„Rozważny, odpowiedzialny i zrównoważony rozwój naszej rozległej morskiej strefy ekonomicznej”

Premier rzucił nieco światła na wyłączną strefę ekonomiczną Mauritiusa i poszukiwania ropy naftowej na tych obszarach w odpowiedzi na pytanie parlamentarne Arvina Boolella, pierwszego posła z ramienia Belle Rose i Quatre Bornes.

Naszym największym bogactwem naturalnym jest Ekskluzywna Strefa Ekonomiczna (WSE) Mauritiusa, która rozciąga się na obszarze około 2,3 mln km2 i obejmuje regiony Mauritius, Rodrigues, Agalega, wyspy Tromelin, Cargados Carajos i Archipelag Chagos. Ponieważ jego potencjał w zakresie wciąż niewykorzystanych zasobów naturalnych może być znacząco ogromny, rząd nieustannie koncentruje się na rozważnym, odpowiedzialnym i zrównoważonym rozwoju tak rozległej morskiej strefy ekonomicznej.

Ustawa Offshore Petroleum Act 2021 otwiera nowe możliwości i możliwości dla Mauritiusa, ponieważ dążymy do zrównoważonego rozwoju naszej wyłącznej strefy ekonomicznej. Zapewnia większą jasność co do procesów związanych z regulacją działalności związanej z wydobyciem ropy naftowej na morzu, które obejmują poszukiwanie, eksplorację i produkcję ropy naftowej. Ustawa przewiduje, że Departament ds. Szelfu Kontynentalnego, Administracji i Eksploracji Stref Morskich, który podlega mojemu Urzędowi, będzie organem regulacyjnym działalności naftowej w strefach morskich Mauritiusa i który będzie między innymi odpowiedzialny za następny:

  1. regulowanie, monitorowanie i nadzorowanie działalności naftowej;
  2. wydawania pozwoleń na poszukiwanie, koncesji na poszukiwanie, koncesji retencyjnych i koncesji na wydobycie;
  3. negocjowanie w imieniu Rządu umów poszukiwawczych i umów naftowych;
  4. ułatwianie prowadzenia działalności naftowej;
  5. opracowanie strategii i polityk w celu zminimalizowania i zarządzania skutkami działalności naftowej w środowisku morskim;
  6. doradzanie przy formułowaniu, planowaniu i zarządzaniu polityką w odniesieniu do działalności naftowej; oraz
  7. robienie innych rzeczy, które mogą być konieczne do prawidłowego prowadzenia działalności naftowej.

Offshore Petroleum Act zapewnia nowy reżim regulacyjny i opiera się na następujących zasadach:

  1. po pierwsze, zachęcanie sektora prywatnego do udziału w poszukiwaniach ropy naftowej na morzu poprzez ustanowienie nowoczesnego i stabilnego otoczenia regulacyjnego zapewniającego przejrzyste i bezstronne traktowanie inwestorów oraz dostęp do i bezpieczeństwo użytkowania na obszarze naftowym potencjał;
  2. po drugie, ustanowienie sprawnych i skutecznych rozwiązań instytucjonalnych dotyczących zarządzania działalnością offshore w zakresie ropy naftowej; oraz
  3. po trzecie, stosowanie zasad przewidywalności, przejrzystości i odpowiedzialności w administrowaniu działalnością naftową na morzu.

Centralnym elementem tego nowego reżimu jest ustanowienie opartego na koncesji systemu regulacyjnego, który jest powszechnie stosowany w obu jurysdykcjach granicznych, takich jak nasza, oraz w dojrzałych jurysdykcjach. W ramach takiego systemu, prawa do prowadzenia poszukiwań ropy naftowej na morzu byłyby przyznawane przez rząd inwestorom chcącym prowadzić działalność naftową na określonych obszarach lub blokach w uzgodnionym okresie.

Osiem firm zgłosiło swoje zainteresowanie do czerwca 2016 r. Oferty zostały ocenione iw październiku 2017 r. osiem firm zostało zaproszonych do składania zapytań ofertowych. W odpowiedzi na to zadanie swoje oferty złożyły tylko trzy przedsiębiorstwa. Oferty zostały ocenione i CGG Services (UK) Ltd uzyskała najwyższe oceny pod względem spełnienia kryteriów technicznych, środowiskowych i finansowych.

W styczniu 2020 r. została podpisana umowa na wykonanie badań geonaukowych pomiędzy Rządem a CGG Services SAS. Umowa zapewnia CGG Services SAS 18-miesięczny „Okres Rynkowy” w celu zabezpieczenia pre-commitment underwriting, czyli prefinansowania, od potencjalnych spółek naftowych i gazowych. CGG Services SAS wystąpiło jednak o przedłużenie „Okresu marketingowego” z następujących powodów:

1. pandemia COVID-19 wywarła znaczący wpływ na światowy przemysł, powodując nadpodaż węglowodorów, a w konsekwencji obniżając ceny rynkowe ropy i gazu. W rezultacie międzynarodowe koncerny naftowe miały trudności z pozyskiwaniem kapitału inwestycyjnego na poszukiwania; oraz

2. nastąpiło znaczne zmniejszenie wydatków na poszukiwania na obszarach przygranicznych.

W związku z poprawą sytuacji w związku z pandemią COVID-19, CGG Services SAS kontynuuje działania promocyjne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *