Handel

​Rola Działu Handlu Zagranicznego

Handel międzynarodowy jest jednym z kluczowych motorów wzrostu gospodarczego Mauritiusa. Mauritius prowadzi liberalną politykę gospodarczą i handlową, ze stosunkiem handlu do PKB na poziomie 95%. W tym kontekście eliminacja barier w handlu na poziomie globalnym, regionalnym i dwustronnym pozostaje kluczowym celem, który należy osiągnąć jako sposób na poprawę naszej konkurencyjności eksportowej i rozszerzenie możliwości zaopatrzenia.

Mauritius jest obecnie zaangażowany w negocjacje handlowe na różnych poziomach i zawarł kilka umów o wolnym handlu (FTA): Umowa o kompleksowej współpracy gospodarczej z Indiami, FTA z Chinami, Preferencyjna umowa handlowa (PTA) z Indonezją, Umowa o partnerstwie gospodarczym z Unią Europejską, negocjacje w sprawie handlu usługami ze Wspólnym Rynkiem Południa i Wschodu (COMESA) i Południowoafrykańską Wspólnotą Rozwoju (SADC) oraz negocjacje na poziomie Afrykańskiej Kontynentalnej Umowy o Wolnym Handlu.

Misja

 • stworzenie sprzyjającego środowiska dla handlu i inwestycji, poprzez zwiększenie dostępu do rynku towarów i usług, poprzez usunięcie barier pozahandlowych i ułatwienie handlu.
 • opracowanie polityki handlowej i upewnienie się, że obawy Mauritiusa są odpowiednio odzwierciedlone w wielostronnych, regionalnych i dwustronnych porozumieniach handlowych, a także w globalnych zasadach handlowych;
 • opracowanie, w porozumieniu z innymi ministerstwami, sektorem prywatnym i środowiskiem akademickim, między innymi stanowisk negocjacyjnych Mauritiusa w sprawie handlu;
 • nieustanne monitorowanie zmian zachodzących w handlu na poziomie wielostronnym i regionalnym; 
 • aby zapewnić, że zobowiązania handlowe podjęte przez Mauritius są brane pod uwagę przy formułowaniu naszych przepisów ustawowych, wykonawczych i procedur administracyjnych; 
 • zapewnienie, że Mauritius wypełnia swoje obowiązkowe zobowiązania w zakresie przejrzystości względem WTO poprzez proces notyfikacji;
 • obrona interesów Mauritiusa w sporach handlowych i obserwowanie postępowań organu rozstrzygającego spory WTO; 
 • opracować i zweryfikować politykę handlową i zapewnić egzekwowanie odpowiednich przepisów w tej dziedzinie;
 • zwiększenie udziału Mauritiusa w światowym handlu.​

​​Nasze szczegółowe cele​

 • Zapewnienie skoordynowanego wsparcia w celu osiągnięcia celów rządowych, a mianowicie ochrony i promowania interesów narodowych poprzez dwustronne,  relacje regionalne i wielostronne oraz zreorganizowana sieć dyplomatyczna.
 • Promowanie regionalnego i międzynarodowego wsparcia rządu Mauritiusa w kluczowych inicjatywach, takich jak EPA i PTA/FTA z głównymi partnerami handlowymi.
 • Dostarczanie i rozpowszechnianie informacji o możliwościach handlowych na Mauritiusie.
 • Przyspieszenie postępów i przedstawienie propozycji sprzyjających integracji gospodarczej w ramach SADC i COMESA.
 • Większa koordynacja i ramy współpracy z państwami członkowskimi Stowarzyszenia Regionów Oceanu Indyjskiego (IORA) w celu skutecznej umowy ramowej . 
 • Skonsoliduj nasze relacje handlowe z naszymi tradycyjnymi partnerami i rozwiń nową generację partnerstwa z gospodarkami wschodzącymi.
 • Zwiększ możliwości handlowe dla towarów i usług z Mauritiusa dzięki udanym wielostronnym umowom handlowym, w tym:
  • na poziomie WTO
  • w odniesieniu do różnych bloków/porozumień, a mianowicie COMESA, SADC, Komisji Oceanu Indyjskiego (IOC), umowy przejściowej o partnerstwie gospodarczym z Unia Europejska, Afrykańska Kontynentalna Umowa o Wolnym Handlu oraz Stowarzyszenie Regionów Oceanu Indyjskiego (IORA);
  • Poprzez konsolidację i poprawę dostępu do istniejących tradycyjnych rynków, takich jak Stany Zjednoczone w ramach AGOA i TIFA;
  • Poprzez identyfikowanie nowych możliwości rynkowych poprzez angażowanie się w dwustronne umowy handlowe z zainteresowanymi krajami, takimi jak Indie , Chiny i Indonezja;
  • Poprzez zapewnienie, że specyfika f Mauritius jako mała wrażliwa wyspa jest w pełni wzięta na pokład.
 • Wypełnianie obowiązkowych zobowiązań w zakresie przejrzystości wobec WTO. (Aby być w zgodzie z zasadami i zobowiązaniami WTO w celu utrzymania większych wysiłków na rzecz liberalizacji handlu w celu osiągnięcia wzrostu gospodarczego i dobrobytu)..
 • Zapewnij przestrzeń polityczną dla przemysłu krajowego w obliczu zwiększona konkurencja, w tym poprzez zastosowanie środków zaradczych.
 • W porozumieniu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami uzgodnij odpowiednie ramy administracyjne i prawne w celu promowania ochrony własności intelektualnej i zachęcania do innowacji.
 • Przeprowadzaj okresowy przegląd polityki handlowej kraju.

​Dodatkowe informacje są dostępne na Mauritius Trade Portal opracowanym przez to Ministerstwo www.mauritiustrade.mu, które zawierają informacje o:

 • Umowy handlowe
 • Procedury importu i eksportu (w tym obowiązujące przepisy)
 • Handel usługami
 • Badania rynku
 • Prawa własności intelektualnej
 • Środki zaradcze w handlu
 • Mechanizm ostrzegania o przeszkodach handlowych